Đang xử lý.....

Công bố công khai dự toán ngân sách đợt 2 năm 2023 của Trường ĐHSP - ĐHTN

Thông báo số 2: Về việc tổ chức “Hội thảo Khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lầ...

Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán ...

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên (28/4/2023)

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 của C...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: TNUE-2022-05

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 2...

Công văn V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2021-TNA-18

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2021 - TNA - 15

V/v lịch xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023 của HĐGSCS Trường Đại học Sư phạm - Đại học T...

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2023

Công văn V/v lịch xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023 của HĐGSCS Trường Đại học Sư phạm - ...

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm...

Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2023