Đang xử lý.....

CÁC BÀI BÁO CÔNG BỐ TẠI HỘI THẢO TRONG NƯỚC TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2021 

Nguyễn Thị Thu Hiền

2015

1, Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường, Đỗ Thị Trinh (2015), Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực sư phạm trong đào tạo ở các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt nam”, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr254-263

2, Nguyễn Danh Nam (2015). Hồ sơ năng lực sinh viên ngành sư phạm Toán. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên Toán phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, tr.294-301, ISBN 978-604-54-2548-0.

3, Nguyễn Danh Nam, Phạm Thị Kiều Oanh (2015). Nâng cao hiệu quả dạy học Toán bằng tiếng Anh ở các trường sư phạm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tr.22-25, ISBN 978-604-0-07475-1.

4, Nguyễn Danh Nam (2015). Chuẩn năng lực của giảng viên sư phạm. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, tr.334-342, ISBN 978-604-80-1310-3.

5, Trịnh Thị Phương Thảo (2015), "Năng lực biên soạn, sử dụng học liệu điện tử đối với giáo viên phổ thông", Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Toán phổ thông Việt Nam, NXB Đại học sư phạm, Tr. 64 – 71.

6, Phan Thị Phương Thảo (2015), “Năng lực hướng dẫn học sinh tự học khái niệm trong dạy học Toán ở trường phổ thông”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Toán phổ thông Việt Nam, tr. 170-174.

7, Phan Thị Phương Thảo (2015), “Tự học có hướng dẫn và vai trò của giáo viên”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2015 của nghiên cứu sinh tại Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, tr 189 – 194.

8, Trần Ngọc Hà, Hoàng Xuân Huấn (2015), Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein, Kỷ yếu hội nghị FAIR, Hà Nội, Việt Nam, trang 471-477.

2016

1, Lê Quang Ninh (2016), “On functional equations of the Fermat-Waring type for non-Archimedean vectorial entire functions, Hội nghị Đại số - Hình học – Tôpô, Buôn Ma Thuật.

2, Phạm Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Danh Nam (2016). Enhancing professional skills for students at universities of education. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr.290-294, ISBN 978-604-947-640-2.

3, Phạm Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Danh Nam, Ngô Thị Bích Ngọc (2016). Solutions to promote students’ interest in scientific research activities at universities of pedagogy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr.295-302, ISBN 978-604-947-640-2.

4, Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Tiến Trung (2016), "Đổi mới chương trình môn học theo hướng tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học", kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

5, Vũ Đức Quang, Hoàng Xuân Huấn, Đỗ Thanh Mai, (2016), Một thuật toán hiệu quả dựa trên giải thuật tối ưu đàn kiến giải bài toán r|p trung tâm, trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 9 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) tại Đại học Cần Thơ, tr 488-494.

2017

1, Nguyễn Danh Nam, Lê Trung Hiếu (2017). Nâng cao chất lượng giáo dục STEM ở các trường tiểu học tỉnh Tuyên Quang. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, tr.176-185, ISBN 978-604915561-1

2018

1, Dương Quang Hải (2018), Limit of Green Functions and Ideals in a generic case of Four Poles, Đại hội Toán học lần thứ IX năm 2018, Nha Trang, Khánh Hòa.

2, Trịnh Thị Phương Thảo, Hoàng Trọng Duẩn (2018) "Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo hỗ trợ học sinh yếu kém học tập toán", Kỷ yếu hội nghị khoa học "Tri thức trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0"

2019

1, Lê Quang Ninh (2019), “On the Nevanlinna-Cartan Second Main Theorem for non-Archimedean Holomorphic Curves”, Hội nghị Đại số - Hình học – Tôpô, Bà Rịa-Vũng Tàu.

2, Lương Thị Hồng Lan, Trần Thị Ngân, Hoàng Thị Minh Châu, Lê Bích Liên, Roãn Thị Ngân (2019), Hệ hỗ trợ quyết định trong chẩn đoán bệnh: tiếp cận từ hệ mờ phức, “Kỷ yếu hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fair), ISBN:978-604-913-867-6, Số tháng 6, tr.199-208.

3, Nguyen Van Truong, Nguyen Xuan Hoai (2019), An improved positive selection algorithm for flow-based intrusion detection, Proceeding of Conference on Fundamental and Applied IT research (FAIR), 23-31.

2021

1. Nguyễn Hiền Trinh, Vũ Vinh Quang, Cáp Thanh Tùng (2021)  Báo cáo khoa học "Thuật toán phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội theo phương pháp lan truyền nhãn có sử dụng Modularity và Density" tại Hội thảo Quốc gia @ Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông lần thứ XXIV (Chủ đề Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số), ngày 13-14/12/2021 tại Thái Nguyên

loading....