Đang xử lý.....

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

1. Sứ mạng
Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Toán học, Tin học có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực trung du miền núi phía Bắc.
2. Tầm nhìn
Đến năm 2035, Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trở thành đơn vị hàng đầu của cả nước, ngang tầm với các đơn vị đào tạo giáo viên Toán học, Tin học của các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á.
3. Mục tiêu giáo dục
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Toán học, Tin học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục; thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.
4. Giá trị cốt lõi
     "Đoàn kết; Sáng tạo; Hội nhập; Phát triển"