Đang xử lý.....

ĐỀ TÀI CÁC CẤP ĐÃ NGHIỆM THU 2015-2020 

Nguyễn Thị Thu Hiền

2015

1, Trịnh Diệp Linh, Đề tài cấp cơ sở, “Một số dạng chuẩn tắc của sự biến dạng các điểm kỳ dị gấp của phương trình vi phân ẩn”, nghiệm thu tháng 6/2015, xếp loại xuất sắc.

2, Nguyễn Mạnh Đức, Nghiên cứu mẫu thiết kế và ứng dụng. Mã số: ĐH2013-TN04-01. Năm nghiệm thu 2015, loại tốt.

3, Nguyễn văn Trường, Đề tài cấp cơ sở: Kỹ thuật tính toán mềm và ứng dụng trong an toàn thông tin, nghiệm thu năm 2015, xếp loại xuất sắc.

2016

1, Nguyễn Văn Thìn, ĐH2014- TN04 -04. “Họ chuẩn tắc của các hàm phân hình và ứng dụng”. Nghiệm thu năm 2016, loại xuất sắc.

2, Nguyễn Danh Nam, Nghiên cứu vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông (2016). Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Mã số B2014-TN03-08.

3, Trần Việt Cường, Dạy học Hình học cao cấp và Hình học sơ cấp cho sinh viên sư phạm toán theo định hướng tích hợp (ĐH2014 - TN04 - 05). Nghiệm ngày 07/03/2016, xếp loại tốt. 

4, Nguyễn văn Trường, Đề tài cấp cơ sở : Nghiên cứu thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên mô hình cây, nghiệm thu năm 2016, xếp loại khá.

5, Trần Ngọc Hà, Đề tài cấp cơ sở, Xây dựng hệ thống mở hỗ trợ tự học và ôn tập tin học theo chuẩn IC3, nghiệm thu năm 2016 đạt loại tốt.

6, Vũ Đức Quang, Đề tài NCKH cấp cơ sở 2016: “Nghiên cứu một số giải thuật memetic và heuristic giải bài toán vị trí cơ sở”, đạt loại Tốt.

2017

1, Lê Quang Ninh, ĐH2013-TN04-08.3. “Về xác định hàm và ánh xạ chỉnh hình qua điều kiện ảnh ngược của tập hợp điểm”. Nghiệm thu năm 2017, đạt.

2, Nguyễn Văn Thìn, CS2016-SP-06. “Lý thuyết Nevanlinna và sự phân bố giá trị của đa thức đạo hàm, sai phân”. Nghiệm thu năm 2017, loại xuất sắc.

3, Trần Ngọc Hà, Ứng dụng các kỹ thuật tính toán mềm giải các bài toán tối ưu tổ hợp, nghiệm thu năm 2017 (Cấp ĐH).

4, Nguyễn Danh Nam, Đánh giá năng lực, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông - Khảo sát sâu tại Thái Nguyên (2017). Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

2018

1, Trần Nguyên An, B2016-TNA-19. "Phân tích nguyên sơ, phân tích bất khả quy và cấu trúc của một số lớp vành giao hoán". Nghiệm thu năm 2018, loại tốt.

2, Trần Nguyên An, DH2015-TN04-08. “Nghiên cứu cấu trúc của một số lớp vành giao hoán Noether”. Nghiệm thu năm 2018, loại tốt.

3, Trần Việt Cường, Nghiên cứu đánh giá các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (ETEP2017-SPTN-HĐ04). Nghiệm thu ngày 10/2/2018, xếp loại đạt.

2019

1, Lưu Phương Thảo, Đề tài cấp ĐH, “Một số mở rộng của lớp môđun Cohen-Macaulay”, nghiệm thu năm 2019, đạt loại xuất sắc.

2, Ngô Thị Tú Quyên, Đề tài cấp ĐH, “Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin trong dạy học Tin học 11 theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh”, nghiệm thu năm 2019, xếp loại Xuất sắc.

3, Cao Thị Hà, Đề tài cấp Bộ, Research on improving the competence for higher secondary schools’ teachers to satisfy requirements of the new textbooks, no. B2016-TNA-04, 2019, ranked Good.

2020

1) Nguyễn Danh Nam, Nghiên cứu sự phù hợp nghề dạy học của sinh viên các trường đại học sư phạm ở Việt Nam (2022). Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Mã số B2021, (đang triển khai).

2) Nguyễn Danh Nam, Phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (2020). Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

loading....